VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Softub CZ s.r.o.

§ 1 Platnost podmínek

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Softub CZ s.r.o., IČ 24853925, se sídlem Lipové náměstí 1019/10, Dubeč, 107 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 201898, dále jako „Softub“ nebo také jako „prodávající“, platí pro všechny vztahy vzniklé z kupní smlouvy nebo jiné smlouvy, dále jako „Smlouva“, uzavřené mezi Softub a jinou osobou, dále jako „kupující“, a jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

(2) Dodávky, služby a nabídky prodávajícího se uskutečňují výhradně na základě těchto obchodních podmínek, ledaže by přímo v jednotlivé Smlouvě bylo sjednáno odchylné ujednání, které má před těmito obchodními podmínkami přednost.

(3) Tyto obchodní podmínky platí pro veškeré stávající i budoucí smluvní vztahy, i když nebudou znovu výslovně sjednávány.

(4) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně zde nebo ve Smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem. 

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Nabídky prodávajícího obsažené v prospektech, inzerátech, na internetových stránkách apod. jsou informativního charakteru a nezávazné, což se týká i cenových údajů, a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. K uzavření Smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu.

(2) Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím nebo oznámením o přijetí nabídky prodávajícího kupujícím bez jakýchkoliv dodatků, výhrad, omezení nebo jiných změn provedených kupujícím. Pokud by nedošlo k uzavření Smlouvy těmito způsoby, pak je Smlouva uzavřena převzetím zboží kupujícím a potvrzením převzetí nebo zaplacením kupní ceny prodávajícímu.

(3) Uzavřením Smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy.

(4) Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím učiněná za účelem provádění Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemná forma je zachována i v případě komunikace emailem, a to na e-mailovou adresu prodávajícího určenou jím pro tyto účely.

(5) Nabídky, výpočty nákladů, modely, výkresy, kalkulace a další smluvní a dodací dokumenty nesmí být zpřístupněny nepovolaným třetím subjektům. Prodávající si k nim ponechává autorská práva i vlastnictví.

 § 3 Cena

(1) Výše ceny předmětu Smlouvy (zboží), dobu a způsob její úhrady stanoví Smlouva. Je-li v době uskutečnění zdanitelného plnění, tj. v den předání předmětu smlouvy nebo zaplacení ceny, v účinnosti jiný právní předpis o účtování DPH než ke dni uzavření Smlouvy, je prodávající povinen upravit dohodnutou cenu v souladu s novou právní úpravou. Prodávající a kupující se zavazují takto upravenou cenu respektovat. Upravenou cenou jsou dotčena všechna ustanovení smlouvy. V případě, že nebude mít kupující platné daňové identifikační číslo (DIČ) přidělené pro účely DPH v příslušném členském státu EU v den dodání zboží nebo poskytnutí služby, je povinen zaplatit prodávajícímu částku ve výši DPH, která je platná v České republice v den dodání zboží nebo poskytnutí služby. O tuto částku se zvyšuje cena za dodání předmětu smlouvy.

(2) Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním předmětu smlouvy. Při dodání zásilkovou službou prodávajícího je cena splatná při předání zboží, v případě spediční zásilky je cena splatná před dodáním zboží, a to v případě bezhotovostní platby ve lhůtě stanovené na daňovém dokladu. V obou případech však nejpozději v okamžiku písemně sjednaného termínu dodání, a to i v případě, že by z důvodů spadajících do oblasti odpovědnosti kupujícího nebylo dosud možné dodávku reálně uskutečnit.

(3) U individuálních nebo zvláštních provedení a u speciálních objednávek je nutné složit zálohu ve výši až 40 % z hodnoty objednávky, se splatností nejpozději do 10 dnů ode dne potvrzení objednávky, není-li písemně sjednáno jinak. Dalších až 45 % z hodnoty objednávky je splatných při oznámení připravenosti k expedici (vířivky) nebo zahájení stavby (sauna) a zbývající částka je splatná při odběru nebo při dodání / montáži předmětu smlouvy, není-li písemně sjednáno jinak.

(4) Prodejní a technický personál je oprávněn přijímat hotovost oproti vystavení pokladního příjmového dokladu. V ostatních případech lze platby s účinkem splnění závazku provádět pouze přímo prodávajícímu nebo na bankovní účet určený prodávajícím.

(5) Faktury prodávajícího jsou splatné v plné výši ve lhůtě na ní uvedené, pokud nebylo písemnou formou ujednáno něco jiného. Prodávající si výslovně vyhrazuje právo odmítnout šeky nebo směnky.

(6) Po kupujícím, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může prodávající jako věřitel požadovat zaplacení úroku z prodlení.

§ 4 Doba dodání

(1) Dodací termíny nebo lhůty musí být sjednány v písemné formě.

(2) Kupující je povinen si zboží převzít ve sjednaném termínu dodání.

§ 5 Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění

(1) Právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět smlouvy při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, tj. jakmile ji převezme nebo nepřevezme-li ji, jakmile mu prodávající umožní s ní nakládat a toto mu oznámí, nebo vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

(2) Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má kupující právo na odstranění vady:

  • dodáním nové věci bez vady (kupující však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat prodávajícímu) nebo
  • dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z ceny předmětu Smlouvy, nebo
  • odstoupit od Smlouvy.

(3) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny předmětu smlouvy, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy.

(4) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny předmětu Smlouvy. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny předmětu Smlouvy, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

(5) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.3. Uplatnění práv z vadného plnění

(6) Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit.

(7) Kupující může uplatnit práva z vady u prodávajícího osobně nebo jakoukoli písemnou formou, tj. emailem, dopisem.

(8) Řádně uplatněnou reklamaci Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů, ve výjimečných případech ve lhůtě 60 dnů. Je-li nezbytné vyhotovit pro posouzení oprávněnosti reklamace znalecký posudek, může být tato doba Prodávajícím dále prodloužena.

(9) Je-li kupujícím podnikatel a bude-li reklamace posouzena jako neoprávněná, má prodávající právo na úhradu nákladů spojených s řešením reklamace včetně přepravních nákladů, které kupující uhradí do patnácti dnů od jejich oznámení.

(10) Je-li kupujícím spotřebitel, dále jako Spotřebitel, prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady, zejména že věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(11) Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí věci; to neplatí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

(12) U použitého zboží je Spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí věci, přičemž tuto skutečnost (zkrácení doby) je třeba vyznačit v dokladu o koupi. Odpovědnost prodávajícího se u použitého zboží nevztahuje na stav opotřebení v okamžiku jeho prodeje. V těchto případech, kdy by Spotřebiteli náleželo právo na výměnu, může u použitého zboží na místo toho žádat pouze přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající je povinen Spotřebitele informovat o tom, že zboží je použité a jak to ovlivní jeho práva z případných vad.

(13) Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva Spotřebitele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

(14) Nemá-li věc stanovené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu její součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na její opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

(15) Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Pokud Prodávající k provedení opravy neurčil jinou osobu, přijme reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle. Prodávající vydá Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(16) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

(17) V případě, že jsou práva z vadného plnění uplatněna kupujícím, který není Spotřebitelem, není prodávající povinen vyřídit reklamaci ve 30 dnech. Výluky z odpovědnosti za vady

(18) Prodávající neodpovídá za ztráty a změny na věci způsobené jejím neužíváním nebo neprovozováním. Za vady se nepovažuje běžné opotřebení, poškození a přirozený proces stárnutí materiálu a věci. Prodávající neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání věci v rozporu s jejím účelovým určením, v nedostatečné údržbě, v neexistenci jakýchkoliv ujednání ve Smlouvě, v nevyužití nabídky úprav a služeb prodávajícího a ani za jiné škody způsobené závadou na věci v souvislosti s nedodržením pokynů nebo doporučení prodávajícího uvedených v předávacích protokolech, instalačních a uživatelských příručkách, návodech na provoz a údržbu apod. Prodávající dále neodpovídá za vady vzniklé činností, v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v návodu k použití, mechanickým poškozením věci, elektrickým přepětím, zamrzáním, poškozením v důsledku chemických, elektrických nebo elektrolytických vlivů a nedodržením stanovených provozních hodnot, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o věc, poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, věc, která byla upravována zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy, poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí, použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti věci, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití věci.

(19) Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

§ 6 Stavební předpoklady

(1) Výhradní odpovědnost za volbu místa instalace a stavební vhodnost místa pro instalaci zakoupeného zboží nese kupující. Prodávající neručí za vhodnost místa instalace, kterou určí kupující, zejména neručí za statické poměry, zákonné požadavky nebo potřebná stavební opatření, jako je např. nosnost střešní terasy. Rovněž neručí za nedodržení stavebních předpisů.

(2) Prodávající neručí za škody v důsledku neodborného zacházení.

(3) Kupující se zavazuje, že před termínem dodání dokončí veškeré stavební práce na místě a zajistí bezproblémový přístup a možnost dopravy na místo instalace.

(4) Do služeb prodávajícího zásadně nejsou zahrnuty žádné elektrikářské, zemní, zednické, těsnící, malířské, instalatérské nebo topenářské práce, ani žádné další doplňkové služby nad rámec služeb písemně potvrzených prodávajícím.

§ 7 Vyšší moc

(1) Povinnosti k náhradě škody se prodávající zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (vyšší moc), která nastala po uzavření smlouvy a nemůže být zhotovitelem odvrácena.

(2) Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují zejména přírodní katastrofy jako zemětřesení, povodně, hurikány, požáry, války, revoluce, povstání, pirátské útoky, politické převraty, generální stávky, mocenské zásahy v podobě bojkotů či embarg, masivní výpadky elektrické energie nebo dodávek ropy, teroristické útoky, epidemie, karanténa a další nepředvídatelné a neodvratitelné události. Za vyšší moc se považuje i nepřízeň počasí neumožňující provedení díla.

(3) Nastane-li okolnost vyšší moci, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost písemně objednateli; obdobně oznámí i zánik této okolnosti. Nedodržení této povinnosti má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

(4) Povinnosti zhotovitele ze smlouvy se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se stane plnění smlouvy nemožné vlivem okolnosti vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem ke smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od smlouvy odstoupit

§ 8 Omezení odpovědnosti

Výše náhrady škody, kterou je prodávající povinen uhradit kupujícímu za porušení povinnosti ze Smlouvy, činí nejvýše padesát procent ceny předmětu smlouvy.

§ 9 Výhrada vlastnictví

(1) Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy až úplným zapla­cením celé kupní ceny. Kupující nesmí se zbožím s výhradou vlastnictví disponovat.

(2) Prodávající není povinen odevzdat nebo provést předmět smlouvy nebo poskytovat jakákoliv jiná plnění, je-li kupující vůči němu v prodlení s úhradou jakékoliv platby nebo s jiným plněním z jakékoliv uzavřené smlouvy či jiného právního důvodu, a není tak v tomto případě v prodlení se splněním jeho závazku, přičemž o dobu prodlení kupujícího se prodlužuje doba plnění jakéhokoliv závazku prodávajícího z jakékoliv Smlouvy.

(3) Pokud ke zboží s výhradou vlastnictví získají přístup třetí osoby, zejména soudní vykonavatelé a exekutoři, kupující je povinen je na výhradu vlastnictví upozornit a prodávajícího o tom neprodleně vyrozumět. Za náklady v této souvislosti vzniklé prodávajícímu odpovídá prodávajícímu kupující, který je povinen mu je nahradit.

(4) V případě porušení smlouvy kupujícím – zejména v případě prodlení s platbou – je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat, aby zboží s výhradou vlastnictví bylo vráceno.

§ 10 Smluvní pokuty

(1) Je-li kupující v prodlení se splněním peněžitého závazku vyplývajícího ze Smlouvy, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží sjednané ve Smlouvě za každý den prodlení.

(2) Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží o více jak dva měsíce, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny tohoto zboží..

(3) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i přesahuje-li smluvní pokutu.

§ 11 Odstoupení od smlouvy

(1) Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy vždy, poruší-li kupující jeho závazek zaplatit řádně a včas cenu předmětu Smlouvy nebo je-li vůči kupujícímu zahájeno insolvenční řízení. Porušení závazku dle předchozí věty se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti.

(2) Poruší-li kupující jiné závazky než uvedené v § 11 odst. (1) těchto všeobecných obchodních podmínek, je prodávající oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit, pokud na porušení závazku kupujícího písemně upozornil, poskytl mu přiměřenou lhůtu pro splnění závazku a kupující závazek nesplnil ani v této lhůtě.

(3) Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

(4) Je-li kupující spotřebitelem a sjednává-li se Smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, má kupující právo bez udání důvodu od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne, kdy Kupující převezme zboží. Kupující může odstoupení od Smlouvy provést dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem. Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy o dodávce předmětu smlouvy, který byl upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

§ 12 Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na www.softub.cz.

§ 13 Závěrečná ustanovení

(1) Pokud soud shledá neplatnost nebo nezákonnost jednotlivých smluvních ustanovení, a to i z důvodu změn zákona, není tím dotčena právní platnost zbývajících ustanovení.

(2) Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2022.