Veletrhy

For Habitat 2018

Zveme Vás na prezentaci Softub na veletrhu For Habitat v PVA Letňany. Veletrh bude probíhat 22. - 25. 3. 2018.